Søg

Slow Violence

Maria Thereza Alves, Pia Arke, Mia Edelgart, Harun Farocki, Basia Irland, Runo Lagomarsino, Zoe Todd

18 jun – 13 aug 2017 Fernisering: 17 jun 2017 15:00

Sammen med kunstnerne Maria Thereza Alves, Pia Arke, Mia Edelgart, Harun Farocki, Basia Irland, Runo Lagomarsino og Zoe Todd sætter kurator og Ph.d Katarina Stenbeck med udstillingen Slow Violence fokus på den radikale forandring, som vor klode gennemgår i disse år.

Den massive destruktion af jordens økosystemer omfatter ikke blot klimaforandringer og artsudryddelse. Såvel mineral- og råstofudvinding, skovrydning og flydende plastik-kontinenter, som forsuring af verdenshavene, industrielt landbrug og accelererende globalisering er del af de processer, der er ved at forandre livsbetingelserne for alt levende på jorden.

Vi kalder det udvikling. Fremskridt. Vækst. En udvikling baseret på århundreders radikale indgreb i de komplekse og indbyrdes afhængige processer, der udgør jordens livsopretholdende systemer. Men destruktionen af disse systemer er samtidig også resultatet af langsom vold. En vold der udøves i periferien af vores opmærksomhed – en vold der ofte er usynlig og hvis ødelæggelse først viser sig med forsinket effekt. En vold der ikke opfattes som vold.

Fortællingen om det antropocæne, den geologiske periode vi befinder os i, er en ny evolutionær dagsorden, der sætter menneskeheden i centrum for klodens udvikling og udpeger mennesket som den væsentligste geologiske faktor. Men konsekvenserne af de planetkonsumerende praksisser er knyttet til en særlig måde at opfatte menneskets relation til sine omgivelser på. En opfattelse, der voksede frem samtidig med den europæiske kolonialisme og tidlige kapitalisme.

Det antropocæne narrativ anser ødelæggelsen af jorden som collateral damage, u-intenderet skade, men 1700-tallets brug af termen ’klimaforandringer’ fortæller noget andet. Allerede dengang var det nemlig afgørende ikke blot at kontrollere de fysiske omgivelser, men også at ændre de klimatiske forhold. Ligesom slavegørelse og udryddelse af hele befolkninger var manipulation af miljøer og klimaer også en integreret del af koloniseringens projekt.

Hvordan blev det muligt at opfatte mennesker og miljøer som uudtømmelige ressourcer, der kan udnyttes og udbyttes helt omkostningsfrit? Udstillingen Slow Violence er et forsøg på at læse destabiliseringen af klimaet og destruktionen af kloden som en historie om langsom vold.

Slow Violence er kurateret af Katarina Stenbeck og en del af forskningsprojektet “In Search of the Lost Future”. Udstillingen lancerer programmet Charlottenborg Art Research, der er et samarbejde mellem Kunsthal Charlottenborg og Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler.

Udstillingen er generøst støttet af Augustinus Fonden, Novo Nordisk Fonden og Statens Kunstfond.

Screening af filmen Kuannersuit; Kvanefjeld
I forbindelse med udstillingen viser vi onsdag den 21. juni fra kl. 17 filmen Kuannersuit; Kvanefjeld, 2016 (27 min.) af kunstnerne Lise Autogena (DK) og Joshua Portway (UK) i Charlottenborg Art Cinema. Inden visningen introduceres filmen af kunstnerne og udstillingens kurator Katarina Stenbeck. Læs mere om visningen.

Slow Violence

Maria Thereza Alves, Pia Arke, Mia Edelgart, Harun Farocki, Basia Irland, Runo Lagomarsino, Zoe Todd

18 jun – 13 aug 2017 Opening: 17 jun 2017 15:00

Together with artists Maria Thereza Alves, Pia Arke, Mia Edelgart, Harun Farocki, Basia Irland, Runo Lagomarsino and Zoe Todd, curator and Ph.d Katarina Stenbeck puts focus on the radical changes our planet is undergoing with the exhibition Slow Violence.

The planet is undergoing radical transformation. The massive destruction of its ecosystems comprises not only climate change and species extinction. Continent-sized floating plastic islands, toxic waste and monoculture farming are also part of the processes that are changing the conditions of life on Earth.

We call it development. Progress. Growth. Development based on centuries of unrestrained intervention in the complex and interdependent processes that make up the life-sustaining systems of the Earth. The destruction of these systems however are also the result of slow violence. A violence that is exercised in the margins of our attention, a violence that is often out of sight, invisible, and whose destruction emerges with a delay. A violence not perceived as violence.

The story of the Anthropocene, the new geological era in which we live, puts mankind at the centre of the development of the Earth, designating humans as the most significant geological factor. Yet the consequences of planet-consuming activities are deeply embedded in a specific way of perceiving the relationship between Man and his surroundings that developed concurrent with European colonialism and early capitalism.

The narrative of the Anthropocene considers the destruction of the Earth as collateral damage, unintended harm, but use of the term ‘climate change’ in the 18th century tells a different story. Even then, it was crucial to control not only physical surroundings but also to change climatic conditions. Along with the enslavement and annihilation of people, the manipulation of environments and climates was integral to the colonial project.

How did it become possible to consider people and environments as inexhaustible resources to be used and abused without costs? The exhibition Slow Violence is an attempt to read the destabilization of the climate and the destruction of the Earth as a history of slow violence.

Slow Violence is curated by Katarina Stenbeck and is part of the research project “In Search of the Lost Future”. It is the inaugural exhibition of the Charlottenborg Art Research programme, a collaboration between the Royal Danish Art Academy and Kunsthal Charlottenborg.

The exhibition is generously supported by the Augustinus Foundation, the Novo Nordisk Foundation and the Danish Arts Foundation.

Screening of the film Kuannersuit; Kvanefjeld
In connection with the exhibition we will be screening the film Kuannersuit; Kvanefjeld, 2016 (27 min.) by artists Lise Autogena (DK) and Joshua Portway (UK) Wednesday June 21 from 5pm at Charlottenborg Art Cinema. Prior to the screening they film will be introduced by the artists and the curator of the exhibition Katarina Stenbeck. Read more about the screening.

Næste